Arbomanagement

 Structureel verbeteren van arbeidsomstandigheden

Arbomanagement is een hulpmiddel om op een systematische wijze invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
De kennis en mogelijkheden van onze adviseurs om arbobeleid een passende plek te geven in uw organisatie is ondergebracht in de expertise Arbomanagement.

Goede arbeidsomstandigheden maken gezond en veilig werken mogelijk. Duidelijke afspraken en informatie over rechten en plichten zijn daarvoor onmisbaar (www.arboportaal.nl)

De wijze waarop een organisatie invulling geeft aan het arbobeleid mag de organisatie zelf bepalen zolang er voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving. In de praktijk worden afspraken en informatie over rechten en plichten veelal samengebracht in een Arbomanagementsysteem waardoor op een gestructureerde wijze gewerkt kan worden aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Arbomanagementsysteem

Een Arbomanagementsysteem dient als start voor het continu verbeteren van de arbeidsomstandigheden. In een Arbomanagementsysteem worden alle afspraken en informatie vastgelegd waardoor het uitstekend als dialoog gebruikt kan worden bij overleg tussen het management, de ondernemingsraad en/of de personeels-vertegenwoordiging. In hoofdlijnen dient er aandacht gegeven te worden aan Planning, Implementatie, Uitvoering, Controle en Verbetering van arbeidsomstandigheden:

 • Planning: Beleidsbepaling en het stellen van doelen, gevaren- en risico-inventarisatie, planning van beheersmaatregelen
 • Implementatie en uitvoering van beleid: Teneinde de geïnventariseerde gevaren en risico’s weg te nemen of te beperken
 • Check: Prestatiemeting, audit en onderzoek van eventuele ongevallen, incidenten of afwijkingen
 • Act: Evalueren en verbeteren van het beleid

Deze systematische invulling kan vorm gegeven worden door bijvoorbeeld een managementsysteem op te zetten welke vervolgens getoetst kan worden aan de norm OHSAS 18001. Belangrijk is dat de organisatie met haar specifieke risico’s centraal blijft staan en niet de norm.

N.B.: Momenteel wordt OHSAS 18001 herzien en aangepast naar de High Level Structure (HLS) en zal in 2016 uitgebracht worden onder de naam ISO 45001. Zie ook ons kennisartikel: OHSAS vs. ISO 45001.

Risico Inventarisatie & Evaluatie als kern van het arbobeleid

Iedere organisatie in Nederland is verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) op te stellen en op een proactieve wijze aan de slag te gaan met de acties die uit de RIE voortkomen om de arbeidsomstandigheden voor haar werknemers te verbeteren. De verplichtingen aangaande de wijze waarop deze RIE opgesteld dient te worden, verschillen per organisatie en worden bepaald door het aantal werknemers. Veel brancheorganisaties hebben een zogenaamde branche-RIE ontwikkeld die haar leden kunnen gebruiken bij het in kaart brengen van de arbeidsrisico’s. Bovendien is het voor kleine organisaties – aan de hand van de branche-RIE – vaak niet nodig de RIE te laten toetsen door een deskundige. Controleer hier of er een branche-RIE voor uw organisatie beschikbaar is of doe navraag bij uw branchevereniging.

Aandacht voor aanwezige arbeidsrisico’s

In de RIE wordt hoofdzakelijk aandacht gegeven aan de aanwezigheid van een viertal soorten arbeidsrisico’s:

 1. Fysische factoren: zoals Klimaat, Licht, Geluid, Trillingen, Optische straling, Ioniserende straling, Elektromagnetische velden (niet-ioniserend)
 2. Fysieke belasting: Statische en Dynamische belasting
 3. Psychosociale Arbeidsbelasting: Seksuele Intimidatie, Agressie en Geweld (SIAG), Discriminatie, Werkdruk, Pesten
 4. Gevaarlijke stoffen en Biologische Agentia: Gevaarlijke Stoffen, Explosiegevaar, Biologische Agentia

Het plan van aanpak en de beheersmaatregelen voor het wegnemen, terugdringen of verkleinen van de risico effecten worden vastgelegd in de RIE. Omdat dit document een volledige weergave is van de aanwezige risico’s, staat de RIE centraal in het Arbomanagementsysteem en geldt de RIE als basis om de arbeidsomstandigheden van de werknemers (continu) te verbeteren.

Voordelen arbobeleid

Het opstellen van de RIE is echter pas het begin van gedegen arbobeleid. Het kan goed zijn dat het lastig is om het Arbobeleid een plaats te geven in de organisatie, omdat er veel regels zijn en de wetgeving steeds wijzigt. Echter, het is zeker van belang dit Arbobeleid een plaats te geven, omdat dit u als ondernemer veel mogelijkheden geeft. Mogelijkheden inderdaad, want een gedegen arbobeleid kent vele voordelen, zoals:

 • Terugbrengen van verzuim
 • Voorkomen van ongevallen
 • Verbeteren van de werksfeer
 • Voorkomen van imagoschade bij ongevallen / incidenten
 • Verhogen van de productiviteit van medewerkers

Naast deze voordelen kunnen organisaties met een gedegen arbobeleid onnodige waarschuwingen of zelfs boetes van de Inspectie SZW voorkomen. Deze inspectie inspecteert en controleert voornamelijk op een correcte naleving van de Arbowet- en regelgeving.

Download vrijblijvend een impressie van ons OHSAS 18001 Arbomanagementsysteem! Download Managementsysteem